Svetainės medis mail Adapta LtIEn

tarp

2016 kovo 30 d. trečiadienis

tarp Klauskite |Apie mus

Tai, kas šiandien esame, yra mūsų vakarykščių minčių pasekmė, o mūsų šiandieninės mintys formuoja mūsų rytojaus gyvenimą, mūsų gyvenimas yra mūsų dvasios vaisius.

Veiksmingiausia, ką tu gali padaryti, norėdamas pakeisti pasaulį,- pasiekti, kad Tavo paties požiūris į gyvenimo esmę, žmones ir tikrovę būtų teigiamas, ir tuo remiantis pradėtum atitinkamai veikti.Naudinga žinoti
Kurčio vaiko teisė

Svarbu! Kurčio vaiko teisė 2009.10.12

Kiekvienas kurčias vaikas, nepriklausomai nuo jo klausos sutrikimo lygio, privalo turėti teisę augti dvikalbis. Mokėdamas ir vartodamas gestų kalbą ir žodinę kalbą (rašytinę ir, jei įmanoma, sakytinę), vaikas įgis visus pažintinius, kalbinius ir socialinius gebėjimus.

Išvados

Leisti kurčiam vaikui išmokti dvi kalbas – kurčiųjų bendruomenės vartojamą gestų kalbą (kaip pirmąją, jeigu klausos sutrikimas stiprus) ir girdinčiųjų daugumos vartojamą žodinę kalbą – yra mūsų pareiga. Kad tai būtų pasiekta, vaikas turi palaikyti ryšį su šiom dviem kalbinėm bendruomenėm ir jausti poreikį mokytis ir vartoti abi kalbas. Pasikliauti tik viena – žodine kalba, tikint šiuolaikine technologijos pažanga – tai tas pats, kas lažintis iš kurčio vaiko ateities. Taip kyla pavojus vaiko pažintiniam ir asmenybės vystymuisi ir ignoruojamas vaiko poreikis kultūriškai adaptuotis dviejuose pasauliuose, kuriems jis priklauso. Ankstyvas šių dviejų kalbų vartojimas suteiks vaikui daugiau garantijų, negu tik vienos kalbos, nepriklausomai nuo to, kas bus ateityje ir kuriame pasaulyje jis pasirinks gyventi (jei jis pasirinks tik kurį nors vieną). Niekas niekada nesigaili, kad moka kelias kalbas, tačiau tikrai gali gailėtis, kad moka per mažai, ypač jeigu ant kortos pastatytas jo vystymasis.
Kurčias vaikas privalo turėti teisę augti dvikalbis, o mūsų atsakomybė yra jam padėti tai įgyvendinti.

Kurčiųjų muzika
     

"Vieną dieną mažas kurčias vaikas stovėjo šalia manęs, ir mes žiūrėjome, kaip į jūrą leidžiasi saulė  labai graži, oranžinė. Vaizdas buvo nuostabus. Aš žavėjausi šiuo vaizdu, aikčiojau ir aiškinau tam berniukui, kaip tai gražu. Jis žiūrėjo, žiūrėjo ir paklausė: "O ką sako saulė?" Aš tariau: "Nieko nesako, ką jinai gali sakyti? Kvailas klausimas". Berniukas nesuprato, kaip tai gali būti. Juk mes jam visada sakome, kad paukšteliai gražiai čiulba, kad medžiai šlama. Jeigu iš nieko gali būti garsas, o čia tokia didelė ir graži saulė, kuri nieko nesako. Štai ką mes pamirštame pasakyti" (iš Sussi Toft paskaitos).

Daugeliui atrodo, kad kalbėti apie kurčiųjų muziką yra absurdiška, ir skuba priminti: "Taigi jie juk gyvena tylos pasaulyje!!!" Toks mąstymas apgaubia kurčiuosius romantiška, paslaptinga aureole (vaikystėje ir man patiko apsimesti Anderseno undinėle), bet realybė yra kitokia. Žmonėms, pasiilgusiems tylos, nuoširdžiai nepatariu bendrauti su kurčiaisiais. Jie – rėksniukai, šnekučiai, kukučiai, cypliukai, čepsiukai, bet tik ne tyleniai. Triukšmas yra neatskiriamas nuo jų gyvenimo. Bet triukšmą mes visi suprantam kitaip. Tai priklauso ne tik nuo individo, bet ir nuo laikmečio, aplinkos. Juk viena iš "roko" reikšmių yra taip pat triukšmas. Džiazą, roką, metalą, vėliau technomuziką nuolat lydėjo panašūs epitetai. Vieno vakarėlio metu mano tėvelis sunerimęs vaikštinėjo ir visur ieškojo, kas ką pjūklu pjauna, kol paaiškėjo, kad tai viso labo buvo kažkoks šokių muzikos "gabalas".

Advertisment
prolesanpure.com
Get slim fast!
Check it
www.vanefist.eu
The end of obesity!
Click here
img   Plačiau
Darbingumo lygio nustatymo kriterijai ir nustatymo tvarka
LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2005 m. kovo 21 d. Nr. A1-78/V-179 Vilnius Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) 20 straipsnio 8 dalimi, 1. Tvirtiname pridedamus: 1.1. Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašą; 1.2. Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašą. 2. Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1
img   Plačiau
Pasikeitė aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarka
Nuo š. m. sausio 1 dienos įsigaliojo Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 147-5369). Tokiu būdu nuo 2007 metų sausio 1-osios pasikeitė klausos negalios žmonių aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarka. Dabar kompensacines priemones skirstys Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (TPNC) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Smolensko g. 10, Vilnius). Pagal naująjį įstatymą, klausos negalią turintis asmuo, pageidaujantis įsigyti techninės pagalbos priemonę ar gauti kompensaciją, privalo Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui, jo teritoriniam padaliniui ar gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos skyriui pateikti šiuos dokumentus: 1. prašymą dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo, 2. išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių). 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją; 4. leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (taikoma tik užsieniečiams); 5. dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą (asmenys, kurie neturi Lietuvos Respublikos pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įrašo apie gyvenamąją vietą), arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą; 6. įsigyjant FM sistemą – pažymą iš bendrojo lavinimo mokyklos; 7. Neįgaliojo pažymėjimo, Invalidumo pažymėjimo ir/ar Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopijas. Reikės kreiptis į šeimos gydytoją, kuris siųs pas specialistą dėl negalioss sunkumo nustatymo. Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis techninės pagalbos priemonėms įsigyti, bus klausos sutrikimą apibrėžiantys decibelai (žiūrėkite Priedą kitoje lapo pusėje). Medicinos kortelėje turi būti įrašas apie klausos funkcijos susilpnėjimą, tai turi būti nurodyta decibelais. Tad formai Nr. 027/a užpildyti nereikės gaišti daug laiko. Klausos negalės žmogus pasirinks techninės pagalbos priemonę, o gydytojas turės parašyti rekomendaciją, jog ta priemonė jam reikalinga.
img   Plačiau
Neįgaliems vaikams taikomos lengvatos
Vaistai 100 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamų vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamų vaistų sąrašus, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui. Sveikatos draudimo įstatymas (10 straipsnis) Gydymas Visa bazinė kaina kompensuojama medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą. Kompensuojama 90 procentų bazinės sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo kainos. Sveikatos draudimo įstatymas (11 straipsnis)
img   Plačiau
Neįgaliems asmenims taikomos pagrindinės lengvatos
Vaistai 100 procentų bazinės kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Ligų ir kompensuojamų vaistų joms gydyti bei į Kompensuojamų vaistų sąrašus, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui (asmenims, pripažintiems nedarbingais (0-25 proc.), asmenims, kuriems buvo nustatyta I invalidumo grupė ir senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis). 50 procentų bazinės kainos kompensuojamųjų vaistų, įrašytų į Kompensuojamų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemonių, įrašytų į Kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, ambulatoriniam gydymui (asmenims, pripažintiems iš dalies darbingais (30-40 proc.), senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir asmenims, kuriems nustatyta antra invalidumo grupė). Sveikatos draudimo įstatymas (10 straipsnis) Gydymas Visa bazinė kaina kompensuojama medicininės reabilitacijos, įskaitant sveikatą grąžinantį gydymą, siunčiamiems baigti gydymą po sunkios ligos ar traumos, kurios įrašytos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą (asmenims, pripažintiems nedarbingais (0-25 proc.), asmenims, kuriems buvo nustatyta I invalidumo grupė ir senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis). Sveikatos draudimo įstatymas(11 straipsnis) Ligos ar traumos atveju, dirbantys ir gaunantys valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensiją, vieną kartą per kalendorinius metus, gali gauti 90 dienų trukmės laikinojo nedarbingumo pašalpą (asmenims, pripažintiems nedarbingais (0-25 proc.) arba iš dalies darbingais (30-40proc.) asmenims, kuriems buvo nustatyta I ar II invalidumo grupė ir senatvės pensijos amžiaus asmenims, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis). Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas(9 straipsnis)
img   Plačiau
Neįgaliems asmenims numatomi specialieji poreikiai
Klausos aparatai Klausos aparatą nemokamai turi teisę gauti visi apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu: suaugusieji - aparatą vienai ausiai, o vaikai iki 12 metų - aparatus vienai arba abiem ausims. Nemokamai klausos aparatai išduodami vieną kartą per 5 metus. Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2001-03-30 nutarimas Nr.2/10 „Dėl aprūpinimo klausos aparatais ir jų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ Techninės pagalbos priemonės Techninės pagalbos priemonės išduodamos ir remontuojamos nemokamai (vaikams ir nedarbingiems neįgaliesiems ir I gr. invalidams), kitiems neįgaliesiems iki 1500 Lt. Elektriniai vežimėliai kartą per 8 metus kompensuojami - 95 proc. elektrinio vežimėlio kainos. Remontas - kompensuojama 80 procentų remonto ir baterijų keitimo išlaidų.Asmuo turi teisę vieną kartą per 4 metus gauti aktyvaus tipo vežimėlio įsigijimo išlaidų kompensaciją, bet ne daugiau kaip 2500 litų. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-08-23 įsakymas Nr. A1-238 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
img   Plačiau

 

tarp
2016 metų kovas
Pr A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Tėvų su neįgaliais girdėti vaikais
ir jų draugų bendrija “ADAPTA”
 
Parko g. 19, Panevėžys LT-37326
Organizacijos kodas 193438136
a/s LT86 7044 0600 0270 1843 
AB SEB bankas
Mob.Tel. +370 682 40970
Tel. +370 45 514047